Disclaimer 

Postel Tentenverhuur doet haar uiterste best om de informatie op deze website actueel en accuraat te houden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op enig moment actueel en accuraat is. Aan de aangeboden informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend. Postel Tentenverhuur behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de informatie aan te brengen.

Het auteursrecht op de aangeboden informatie berust bij Postel Tentenverhuur, tenzij anders vermeld. Overname van informatie, afbeeldingen, foto's of andere gegevens is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Postel Tentenverhuur.

Postel Tentenverhuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina's waarnaar direct of indirect wordt verwezen. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook ontstaan door het gebruik van deze of andere websites.

Bij het gebruik van deze website bestaat of ontstaat nooit een contractuele verbintenis met Postel Tentenverhuur. Een verbintenis komt slechts tot stand voor zover deze door Postel Tentenverhuur schriftelijk en separaat wordt bevestigd.

Tenslotte kan Postel Tentenverhuur niet garanderen dat de toegang tot deze of andere websites op elk moment ononderbroken is. Postel Tentenverhuur is gevrijwaard van alle aanspraken op schades als gevolg van het onbeschikbaar zijn van deze of andere websites.

Door de website van Postel Tentenverhuur te gebruiken verklaart u zich bekend met deze disclaimer  en verklaart u tevens met de daarin gestelde voorwaarden akkoord te gaan.