Algemene voorwaarden

van  POSTEL TENTENVERHUUR BV

Postel Tentenverhuur BV
Tijinkskamp 6-8
7631 AK Ootmarsum
Telefoon: 0541-625572
Inschrijfnummer KvK: 58271368

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door of vanwege ons aangegane huurovereenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het verhuren van (party)tenten, vloeren, banken, tafels, barren, tappen, kachels en overige aanverwante roerende zaken.
 • 1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "huurder" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten huurovereenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een huurovereenkomst wenst aan te gaan.
 • 1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • 1.4 Indien ook de huurder naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de huurder niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de huurder door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de huurder niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de huurder dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de huurder doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN EN ADVIEZEN

 • 2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 14 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.
 • 2.2 Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 5.000,00 (zegge: vijf duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 • 2.3 De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.
 • 2.4 Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 • 2.5 Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door of namens huurder zelf ter beschikking zijn gesteld dan wel door of namens huurder zijn voorgeschreven.

Artikel 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.
 • 3.2 De door ons aan de huurder verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De huurder wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
 • 3.3 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Artikel 4 - PRIJZEN

 • 4.1 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro's, exclusief transportkosten, omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Huurder ontvangt op eerste verzoek een actuele prijslijst.
 • 4.2 De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere heffingen.
 • 4.3 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van aflevering (terbeschikkingstelling) van de verhuurde zaken verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de huurder in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de huurder, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de huurder van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5 - AFLEVERING

 • 5.1 De verhuurde zaken worden aan huurder ter beschikking gesteld dan wel, indien is overeengekomen dat de verhuurde zaken door ons worden opgebouwd, door ons opgebouwd op de in de overeenkomst genoemde plaats en dag.
 • 5.2 Bij niet tijdige of niet behoorlijke aflevering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Ingeval in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op niet tijdige of niet behoorlijke aflevering is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de niet tijdige of niet behoorlijke aflevering een gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 • 5.3 Verzoekt de huurder om de aflevering van de verhuurde zaken op een andere dan de voor ons gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de huurder in rekening brengen.
 • 5.4 De verhuurde zaken worden - dan wel door ons dan wel door de huurder - uitsluitend opgebouwd op een vooraf door ons goedgekeurde plaats.
 • 5.5 Indien is overeengekomen dat de verhuurde zaken door ons worden opgebouwd, stelt de huurder op de overeengekomen plaats en tijd door ons verlangde faciliteiten en mankracht noodzakelijk voor de opbouw, ter beschikking. Bij gebreke van genoemde faciliteiten zijn wij gerechtigd de opbouw op te schorten dan wel daaraan voor ons verbonden meerkosten aan de huurder in rekening te brengen.
 • 5.6 Indien voor de opbouw van de verhuurde zaken toestemming van derden, met name vergunningen of ontheffingen van de overheid, noodzakelijk zijn, is de huurder gehouden voor die toestemming (vergunningen of ontheffingen) te zorgen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn de nakoming van onze verplichtingen op te schorten tot het moment dat die toestemming (vergunningen of ontheffingen) wel is gegeven, dan wel daaraan voor ons verbonden meerkosten aan de huurder in rekening te brengen.
 • 5.7 De huurder is gehouden de zaken op de overeengekomen plaats en tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot aflevering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de huurprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 • 5.8 De huurder is gehouden de gehuurde zaken op de overeengekomen plaats en tijd wederom aan ons ter beschikking te stellen in dezelfde staat als waarin die zaken aan de huurder door ons ter beschikking zijn gesteld. Indien is overeengekomen dat de verhuurde zaken door ons worden afgebouwd, stelt de huurder ons die zaken in opgebouwde staat ter beschikking. Indien is overeengekomen dat de verhuurde zaken door de huurder worden afgebouwd, stelt de huurder ons die zaken in afgebouwde staat ter beschikking.
 • 5.9 Indien de zaken niet aan ons ter beschikking worden gesteld in dezelfde staat als waarin wij die zaken aan de huurder ter beschikking hebben gesteld, is de huurder gehouden de schade die wij daardoor hebben geleden, lijden en nog zullen lijden geheel en op ons eerste verzoek te vergoeden. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaken, ontstaan in de periode vanaf het moment dat wij die zaken aan de huurder ter beschikking hebben gesteld tot het moment dat die zaken wederom aan ons ter beschikking zijn gesteld, zulks bedoeld in de meest ruime zin van het woord. De huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de verhuurde zaken, een en ander voor zover niet te wijten aan een ons toe te rekenen tekortkoming.
 • 5.10 Indien de zaken niet tijdig wederom aan ons ter beschikking worden gesteld, zijn wij gerechtigd voor iedere dag dat de zaken te laat aan ons ter beschikking worden gesteld de alsdan geldende huurprijzen in rekening te brengen. De huurder zal alsdan gehouden zijn deze huurprijzen steeds onverwijld te voldoen alsmede zal de huurder een boete verbeuren (direct opeisbaar, aldus zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn) van EUR 500,00 voor elke dag dat de zaken te laat aan ons ter beschikking worden gesteld, zulks onverminderd ons recht om van de huurder vergoeding te vorderen van door ons geleden en te lijden schade wegens het niet tijdig aan ons ter beschikking stellen van de zaken, zulks bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 6 - RECLAME

 • 6.1 De huurder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De huurder moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door ons geleverde zaken mogen derhalve van de omschrijving in de opdracht afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.
 • 6.2 De huurder is gehouden - op straffe van verval van het reclamerecht - de door ons afgeleverde zaken onverwijld na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke aflevering en/of gebreken aan de zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de huurder verplicht zulks onverwijld na de beproeving aan ons ter kennis te brengen. Dit dient mondeling te geschieden onverwijld gevolgd door een schriftelijke bevestiging, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn afgeleverd.
 • 6.3 Gebreken die ten tijde van de aflevering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de huurder onverwijld na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.
 • 6.4 Ieder vorderingsrecht van de huurder jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons afgeleverde zaken, vervalt indien:
  • de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht
  • de huurder ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten
  • de huurder de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of de zaken voor een andere dan de overeengekomen bestemming heeft gebruikt, of indien de huurder zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd
  • de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de huurder worden voortgezet.
 • 6.5 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de huurder terzake jegens ons vervallen.
 • 6.6 Het indienen van reclames geeft de huurder niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten.
 • 6.7 De huurder dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 • 6.8 Voor gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de huurder zelf of door derden aangebracht, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1 Indien voor ons aansprakelijkheid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze:
  • a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of
  • b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
  • c. terugbetaling van de ontvangen huursom c.q. creditering van de aan de huurder gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de huursom, de factuur en de overeenkomst op de afgeleverde zaken betrekking hebben, of
  • d. een in overleg met de huurder te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.
 • 7.2 Indien de huurder zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke verplichting c.q. aansprakelijkheid onzerzijds.
 • 7.3 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan huurder en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds, (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de huurder, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van aflevering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor letselschade van de huurder of van derden ontstaan door (het gebruik van) de verhuurde zaken dan wel voor schade aan zaken van de huurder of van derden ontstaan door (het gebruik van) de verhuurde zaken, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.
 • 7.3 Vervolg - In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de verhuurde zaken op verzoek van de huurder in de directe nabijheid van woningen, schuren, garages, zonweringen of andere goederen van de huurder of van derden worden opgebouwd of doordat de verhuurde zaken op verzoek van de huurder aan woningen, schuren, garages, zonweringen of andere goederen van de huurder of van derden worden bevestigd. Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of vanwege huurder aangeleverde gegevens en/of materialen.
 • 7.4 De huurder is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. In het bijzonder vrijwaart de huurder ons voor aanspraken van derden wegens het ontbreken van de toestemming (vergunningen of ontheffingen) als bedoeld in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden. Tevens stelt de huurder ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen.

Artikel 8 - GEBRUIK VAN DE ZAKEN

 • 8.1 Het is de huurder verboden om de verhuurde zaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden onder te verhuren of op welke manier dan ook ter beschikking te stellen of in gebruik te geven.
 • 8.2 Het is de huurder verboden om de verhuurde zaken te gebruiken voor een andere bestemming dan de tussen partijen overeengekomen bestemming. Zijn partijen niet uitdrukkelijk een bestemming overeengekomen, dan is het de huurder verboden om de verhuurde zaken te gebruiken voor een andere bestemming dan waarvoor die zaken normaalgesproken worden gebruikt.
 • 8.3 Het is de huurder verboden om veranderingen aan de verhuurde zaken aan te brengen. In het bijzonder is het de verhuurder verboden om de verhuurde zaken te beplakken, te beschilderen of op welke manier dan ook te bewerken. In het bijzonder is het de verhuurder verboden brandgevaarlijke objecten in de verhuurde zaken of in de directe nabijheid van de verhuurde zaken te brengen, te houden, te hebben dan wel te gebruiken. In het bijzonder is het de huurder voorts verboden versierselen, en dan met name versierselen van crêpepapier, in of op de verhuurde zaken aan te brengen, indien die versierselen schade of vervuiling, op welke manier dan ook, aan de verhuurde zaken zouden kunnen toebrengen.

Artikel 9 - ANNULEREN

 • 9.1 De huurder is het toegestaan de overeengekomen huur te annuleren, mits zulks geschiedt bij aangetekende brief.
 • 9.2 Bij annulering is de huurder gehouden ons onverwijld na ontvangst van de brief bedoeld in artikel 9 lid 1, een vergoeding te betalen van:
  • a. vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen prijs, indien de brief door ons is ontvangen uiterlijk 100 dagen voor de overeengekomen datum van aflevering;
  • b. veertig procent (40%) van de overeengekomen prijs, indien de brief door ons is ontvangen minder dan 100 dagen doch uiterlijk 60 dagen voor de overeengekomen datum van aflevering;
  • c. zestig procent (60%) van de overeengekomen prijs, indien de brief door ons is ontvangen minder dan 60 dagen doch uiterlijk 30 dagen voor de overeengekomen datum van aflevering;
  • d. tachtig procent (80%) van de overeengekomen prijs, indien de brief door ons is ontvangen minder dan 30 dagen doch uiterlijk 10 dagen voor de overeengekomen datum van aflevering;
  • e. eenhonderd procent (100%) van de overeengekomen prijs, indien de brief door ons is ontvangen minder dan 10 dagen voor de overeengekomen datum van aflevering.

Artikel 10 - BETALING

 • 10.1 Betaling moet geschieden in Euro's, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar de verhuurde zaken door ons worden afgeleverd, of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk bij de aflevering van de zaken; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. Indien en voor zover wij zulks noodzakelijk achten, is huurder gehouden geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen, zulks op een door ons te bepalen tijdstip. Indien huurder met betaling vooraf in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de aflevering op te schorten tot het moment dat voorafbetaling heeft plaats gehad.
 • 10.2 Indien de huurder niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de huurder, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de huurder, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de huurder op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten afleveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de huurder alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 • 10.3 Is de huurder in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de huurprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de huurder gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de huurder, zelfs al zou de huurder volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omsandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 • 10.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • 10.5 Indien in de financiële positie van de huurder na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 • 10.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de af te leveren of reeds afgeleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de huurder.
 • 10.7 De gehele huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de huurder wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 • 10.8 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 11 - ZEKERHEID

 • Wij zijn gerechtigd van de huurder te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. In het bijzonder doch niet uitsluitend zijn wij gerechtigd van de huurder een waarborgsom te verlangen, waarvan de hoogte door ons wordt vastgesteld. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 12 - OVERMACHT

 • 12.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
 • 12.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de huurder ons niet tot schadevergoeding of welke vorm van schadeloosstelling dan ook aanspreken.
 • 12.3 Indien zulks noodzakelijk is op grond van de (verwachte of dreigende) weersomstandigheden, een en ander geheel te onzer beoordeling, hebben wij het recht om de verhuurde zaken, met name de verhuurde tenten, op een ander tijdstip dan met huurder is overeengekomen af te leveren dan wel om de verhuurde zaken, met name de verhuurde tenten, op een ander tijdstip van met huurder is overeengekomen af te bouwen c.q. terug te halen. Wij zullen huurder van een en ander steeds onverwijld in kennis stellen. Huurder kan ons in deze gevallen niet tot schadevergoeding of welke vorm van schadeloosstelling dan ook aanspreken.

Artikel 13 - WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

 • 13.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de huurder, hetzij als gevolg van wijziging(en) in het ontwerp of veroorzaakt doordat de door de huurder verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. Wijzigingen in de opdracht moeten door ons schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.
 • 13.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Artikel 14 - ONTBINDING

 • 14.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met huurder te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
  • indien huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt
  • indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op huurder van toepassing wordt verklaard, de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van huurder wordt geliquideerd, of huurder door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.
 • 14.2 Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien huurder na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
 • 14.3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de huurder een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de huurder nauwkeurig schriftelijk moet melden.
 • 14.4 Huurder heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • 14.5 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de huurder geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 15 - TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - GESCHILLENBESLECHTING

 • Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de huurder ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.